• Home
  • Algemene Ledenvergadering

Algemene Ledenvergadering

Op 10 februari 2018
Categorieën: ALV

Het bestuur van “Labrador Kring Nederland” nodigt u uit tot het bijwonen van de Algemene Ledenvergadering. Deze wordt gehouden op zaterdag 10 februari 2018 om 14.00 uur. Locatie: Restaurant "De Hof" Arnhemseweg 3, 3927 EE Renswoude.

Agenda

1. Opening

2. Bestuursmededelingen

3. Ingekomen en verzonden stukken

4. Notulen ALV 18-02-2017

5. Jaarverslag secretariaat 2017

6. Financieel jaarverslag 2017

7. Verslag kascontrolecommissie

8. Decharge van het bestuur voor het over 2017 gevoerde beleid

9. Benoeming kascontrolecommissie 2018

10. Benoeming stemcommissie

Pauze

11. Bestuursverkiezingen.

   - Ria Nijhof is Aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor te benoemen Birgit Meijer tot bestuurslid.

  - Paul Wientjes is aftredend en niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor te benoemen Jacques van der Pijl tot Penningmeester.

12. Voorstel wijziging VFR

13. Beleidsvoornemens voor 2018

14. Rondvraag

 

Nicole van der Windt

Secretaris LKN